Skola

Våra pedagogiska lajv

Alla våra pedagogiska lajv för skola har skrivits utifrån läroplanens mål och syften och är tänkta att vara ett extra inslag och en hjälp för lärare i deras arbete.

Vi har lajv för alla åldrar från förskoleklass och uppåt. Förutom de ämnes- och åldersspecificerade lajvpaket du hittar i menyn har vi även lajv som passar mycket bra för gymnasium och vuxenutbildning. För mer information läs vidare här på sidan eller kontakta oss.

Varför lajv som pedagogiskt verktyg?

Vår grund
Lajv är ett fantastiskt verktyg att jobba med när det kommer till lärande. Genom erfarenhet skapas en bredare förståelse och ett djupare lärande. I lajv får vi vara med och uppleva och experimentera. För att möjliggöra ett djupare lärande och undvika att det mest blir en rolig grej behöver vi även reflektera över det vi varit med om. Därför gör vi alltid ett efterarbete på plats när vi kommer ut. Vi skickar även med vidarearbetes material kopplad till lajvet för att ge en möjlighet att arbeta vidare i klassen.

 

Kunskap i ett nytt ljus och möjlighet till personliga perspektivbyten
När det gäller teori är de tydligaste kopplingarna till Kolb och Dewey genom det upplevelsebaserade lärandet. Dewey är kanske mest känd för att vara den som myntade uttrycket ”Learning by doing” även det inte var exakt så han formulerade det själv. Kolb formulerade sig lite annorlunda men var inne på samma spår, ”Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experience”. Han skapade även den välkända lärande cirkeln som delar upp lärandeprocessen i de fyra delarna konkret upplevelse/erfarenhet,  reflekterande observation, abstrakt tänkande/begreppsbildning och aktivt experimenterande/prövande.
I ett pedagogiskt lajv är själva deltagandet och görandet inbyggt i formen. Det innehåller aktivt experimenterande och en gemensam upplevelse. I lajv finns sällan ett enkelt rätt svar. Genom att delta måste du pröva och utforska.

En av grundbultarna i lajv är att vi tillsammans skapar berättelsen. Det sociala perspektivet är väldigt viktigt till skillnad från hur det ser ut i mer klassisk så kallad katederundervisning. Vi interagerar med varandra. Överlag finns det starka kopplingar till den kulturhistoriska traditionen inom pedagogiken med bla Vygotskijs tankar om samspel, Engeströms idéer om problemlösning och Lave och Wengers begrepp situerat lärande. Med lajv som metod får eleverna en möjlighet att sätta kunskapen i ett sammanhang, att ta befintliga kunskaper och pröva dem i en annan miljö. Det hjälper till att kontextualisera kunskapen och ge den mening. 

En annan viktig del i lajv är rollerna. Att spela en roll ger en möjlighet att se saker ur ett annat perspektiv, att ”gå i någon annans skor” så att säga. Detta kan ge nya insikter och ökad förståelse för andra. Upplevelsen förstärks även genom att du arbetar med din egen kropp som verktyg i berättelsen. Upplevelsen känns i hela kroppen och alla sinnen är inblandade.
Genom att ta en roll får man också ett alibi för att pröva nytt i ett tydligt avgränsat sammanhang. En möjlighet att utforska sådant man inte skulle göra annars pga t ex sociala hierarkier. Det ger en möjlighet för lärare att få se nya sidor av eleverna som annars inte skulle komma fram. En av de vanligaste kommentarer vi får av våra deltagare i utvärderingar är att de i roll gjort sådant de inte skulle göra annars. Att de tagit mer plats, att de pratat mer, att de blivit modigare.

 

Entreprenöriell lärandeform
Entreprenöriellt lärande är ett ord som varit omtalat under en längre tid och blev aktualiserat när det skrevs in i läroplanen i LGR-11. Där har SKolverket definierat det såhär:
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap”
I lajv får du en möjlighet att ta risker i säker miljö. Du kommer få pröva och omsätta dina ideér till handling. Du måste kommunicera och samarbeta med de andra deltagarna och även ett val att stå tillbaka kommer få konsekvenser i berättelsen. Kort sagt, lajv är entreprenöriellt lärande.

 

Vill du lära dig mer om lajv som pedagogiskt verktyg? Kika här